Medling
Om förhandling är en process vari parterna ska sträva efter en överenskommelse så är medling en process som ska hjälpa parterna att komma fram till denna överenskommelse. En medlare ska genom opartiskt deltagande hjälpa de involverade parterna att kommunicera och genom denna kommunikation komma fram till den eller de lösningar som de anser vara de rätta för deras nuvarande och framtida relation.

Frivilligt

Medling är en frivillig process som även vid avtalad medling inte har krav för genomförande. Medling kan inledas som ett steg i en konflikthanteringsklausul i ett avtal, som ett försök till att reparera en privat relation eller som ett första steg i en fredsförhandling mellan stater. Oavsett vilken den bakomliggande situationen är så kan medling appliceras och avbrytas om endera parten så önskar.

Beslutar parterna i en konflikt för att försöka lösa situationen genom att ta hjälp av en extern medlare ska de inte känna att de riskerar offentlig exponering i media eller på annat sätt.

Tystnadsplikt

Utöver nedanstående gäller nationell rätts allmänna regler om tystnadsplikt, informationsplikt och vittnesplikt.

Medlaren har tystnadsplikt, endast om sådan är avtalad, eller följer av yrke eller funktion. Plikten omfattar samtliga upplysningar som medlaren får under eller i förbindelse med medlingsförloppet. Detsamma gäller parterna – sekretess gäller endast om den är avtalad. För säkerhets skull bör man alltid avtala skriftligt om sekretess. Under alla förhållanden bör medlaren, innan medlingsprocessen börjar, alltid väcka frågan med parterna om de önskar att tystnadsplikt skall råda, eftersom parterna kan vara av den uppfattningen att sekretess automatiskt råder.

Eftersom medlaren kan ha möten med parter var för sig, bör medlaren även avtala med parterna om huruvida det som sägs i de separata mötena skall vara hemligt mellan parterna eller inte.

Medlaren bör i omedelbar förlängning av processen förstöra allt material samt alla noteringar och andra former av registreringar från förfarandet.

Fördelar

Många gånger kan medling ses som något oseriöst och främmande. Detta anser vi är ett resultat av ovetskap om dess fördelar och funktion. Fördelarna är många jämfört med den vanliga rättsprocess som är alternativet till medlingen.

Fördelarna med medling jämfört med rättsprocesser är många men om vi tar de enklaste exemplen som oftast brukar behöva besvaras för kunderna kan vi konstatera följande:

Medlingen är kostnads- och tidseffektiv. Det tar inte lika lång tid att påbörja en process och det tar heller ej lika stort ekonomiskt anspråk som med en rättsprocess. Medlingen avslutas inom en så kort tidsperiod som möjligt för att vara så effektiv som möjligt.

Medlingen styrs av parterna. Till skillnad från rättsprocesser där domare och jurister avgör dina frågor i domstol, styr du själv och din motpart hela processen från start till slut. Upplever ni sedan att ni ändå vill ta saken till domstol så kan ni välja att göra detta.

När kan medlare användas?

En medlares kompetens blir typiskt sett användbar vid följande situationer:

 

 • konfliktanalys
 • rådgivning om hur en part bäst bör hantera en konflikt
 • medling av olika karaktär: familje-, grann-, personal-, verksamhetskonflikter, konflikter mellan brottsutsatt och gärningsperson
 • samarbete inom verksamheten eller med andra verksamheter
 • hantering av information till anställda och konkurrenter
 • vid ändringar i verksamheten som nedskärningar, fusionering m.m
 • teamutveckling/coaching

Medlaren kan också hjälpa parterna med följande

 • •effektiv kommunikation
 • •utveckling av kreativa och svåra samtal – dialog
 • •utveckling av undervisningsprogram inom förhandling, kommunikation och konflikt
 • •hantering av besvärliga medarbetare och ledare
 • •en- och flerpartsförhandlingar
 • •utveckling av närmiljöprojekt
 • •motivationsprogram
 • •hantering av flerkulturella utmaningar.

Fyll i er ansökan om medling

En ansökan om medling skall vara skriftlig och skickas via post eller e-post till Blue Book Mediation gemensamt av parterna eller av en part. Om en part inkommit med ansökan om medling skall uppgift om att parterna avtalat om detta bifogas. Blue Book Mediation kommer att skicka ansökan till motparten för accept att delta i medling.

Avgifter för medling

För medlingsuppdrag debiterar Blue Book Mediation följande avgifter:

 • Fast påkallandeavgift: 6000 kronor
 • Rörlig avgift/medling: 1500-4000 kronor/timme
 • Ersättning för skäliga faktiska kostnader (resor, lokalhyra etc.)

I förekommande fall tillkommer mervärdeskatt.

Den rörliga avgiften baserar sig på en timkostnadsnorm som fastställs utifrån bland annat följande faktorer:

 • Antal inblandade parter
 • Tvisteföremålets värde
 • Ärendets komplexitet
 • Erforderlig förberedelsetid för medlaren (vanligtvis 6-8 timmar per part)
 • Andra relevanta omständigheter som t.ex. tidsram för upplägg, medlarens senioritet och erfarenhet

Den fasta avgiften är beräknad utifrån ett förfarande med en genomsnittlig tidsåtgång om 10 timmar (borträknat förberedelsetid), 8 timmar för mindre omfattande ärenden. Innan bindande avtal om medling ingås mellan parterna och Blue Book Mediation träffas alltid överenskommelse om grunderna för prissättningen. Medlingen skall bedrivas skyndsamt och skall avslutas inom 60 dagar från det att medlaren utsågs.

Inbetalning av kostnader

Påkallande part betalar sin del av den fasta avgiften (3000 kronor) vid påkallandet, dock senast efter 5 dagar. Svarande part betalar senast 10 dagar efter påkallandet. Har svarande inte betalt inom utsatt tid debiteras påkallande part svarandepartens del (3000 kronor). Avgiften betalas till Blue Book Mediation enligt faktura som tillsänds parterna. Omkostnader och eventuell moms för medlaren och Blue Book Mediation tillkommer.

Mottagning

I dagsläget har vi mottagning för medling i Västerås. Ni är välkomna att hälsa på oss i vårt kontor på Lokförargatan i Tillberga, Västerås.

Medling i övriga städer hålls på lokaler hyrda för ändamålet.

Är du i brådskande behov av råd?

Kontaktformulär
reCAPTCHA