Juridik

Juridisk rådgivning, företagsrådgivning & utbildning i Västerås

Har du eller ditt företag stött på problem och behöver råd om hur ni ska ta er framåt? Eller har ni några frågor om lagar och regler som ni behöver besvarade? Oavsett vilket, så är vi företaget för dig. 

Vår företagsrådgivning samt juridiska rådgivning i Västerås fokuserar på att lösa era problem på ett smidigt och effektivt tillvägagångssätt. Med stora erfarenheter inom avtalsrätt och affärsrättsliga frågor, så har det gjort oss till en kompetent rådgivare för såväl mindre som stora företag samt privatpersoner i Västmanland. För rådgivning vid framställande eller reglering av avtal så är du varmt välkommen att kontakta oss, vi besitter goda kunskaper inom det området.  Vi erbjuder även juridisk utbildning där vi går igenom rätten och dess delar i stort. Vill ni att vi går igenom ett specifikt område, så tar vi givetvis hänsyn till det och utformar vår utbildning utifrån era önskemål. 

Olika avtal vi arbetat med:

  • Köp/Säljavtal
  • Gåvobrev
  • Testamenten
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Offerter
  • Viljeförklaringar (Letter of intent)

Juridik

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. En person som yrkesmässigt arbetar med juridik kallas jurist. För att praktisera processrätt vid domstolar behövs utöver en högskole- eller universitetsexamen även en notarietjänst eller motsvarande. Dessutom krävs det att personen är invald som medlem hos advokatsamfundet.

De vetenskapliga studierna av juridik kallas rättsvetenskap där juridiken bryts ned för att noggrant granskas och bedömas.

Rätten består av ett flertal rättskällor, källor som ska uppmärksammans och vägas in för att komma fram till vad som utgör gällande rätt. Det svenska rättssystemets källor är lagtext, rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. De reglerna brukar med ett gemensamt namn kallas för normer, vilket kan vara missvisande. I vårat samhälle prata man ofta om sociala normer, oskrivna regler som gäller för vissa grupperingar av människor. Rättsliga normer är istället de lagar och regler som styr samt utformar våra vardagliga liv. 

Rådgivare

Rådgivare innebär i regel en erfaren eller specialiserad person som bistår med sin kunskap samt presenterar lösningar till högre politiker, ämbetsmän och företagsledare som är i behov av hjälp eller förslag. För att söka råd hos oss behöver inte vara varken politiker eller ämbetsman, utan vi är tillgängliga för alla oavsett om det gäller innehåll i kontrakt för privatpersoner eller företagsrådgivning. 

Som rådgivare innehar man inte någon beslutanderätt i frågor som berör uppdragsgivarens verksamhet. Det gäller oavsett om frågorna rör privat eller yrkesmässig natur, förutsatt att inte någon skriftlig överenskommelse finns. I sådana fall utökas behörigheten och rådgivaren övergår då till att vara ställföreträdare eller en form av representant. Rådgivaren kan ej hållas ansvarig för de beslut som klienten tar på egen hand, detta eftersom att ingen beslutanderätt finns hos en rådgivare. Om klienten i detta fall är ett företag och följer råd som visar sig vara direkt skadligt för verksamheten eller anställda, så bör omfattningen av rådgivarens ansvar gentemot klient utredas. Om uppdragsgivaren istället är en privatperson, så kan samma utredning göras men då endast om klienten riskerar någon direkt skada.

Juridisk rådgivning

Sett till utförande, så skiljer sig inte juridisk rådgivning särskilt mycket från annan form av rådgivning. Den stora skillnaden är inom vilka områden rådgivningen sker. Juridisk rådgivning är ger uppdragsgivaren möjlighet att få rättsliga situationer förklarade och få frågor besvarade. Som jurist är det ens uppgift att undersöka och klargöra de rättsregler som gäller för uppdraget. Svaren kan skilja sig från uppdragsgivarens förväntningar och när det inträffar får man inte glömma sin roll som juridisk rådgivare, vilket innebär att man inte på något sätt ska göra information mer tilltalande. Som rådgivare anser vi att det är våran skyldighet att presentera informationen korrekt och tydligt utan att ändra innebörden eller förkorta omfattningen.

Är du i brådskande behov av råd?

Kontaktformulär
reCAPTCHA